วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

เศษส่วน

บทนิยามของเศษส่วน
บทนิยาม เศษส่วนเป็นจำนวนที่เขียนอยู่ในรูป เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มโดยที่ b ไม่เท่ากับศูนย์ เรียก a ว่า "ตัวเศษ" เรียก b ว่า "ตัวส่วน"

การบวกหรือการลบเศษส่วน
1. การบวกหรือการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันให้นำตัวเศษมาบวกหรือลบโดยตัวส่วนคงเดิม
เช่น
2.  การบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน ต้องทำตัวส่วนของเศษส่วนทุกจำนวนให้เท่ากันก่อน โดยอาจทำให้ตัวส่วนของแต่ละจำนวนเท่ากับ ค.ร.น. ของตัวส่วนทั้งหมด แล้วจึงบวกลบกัน

เช่น
3.การคูณเศษส่วน
เมื่อ และ  เป็นเศษส่วน ซึ่ง b , d  0ผลคูณของ และ หาได้จากกฎ  x    เช่น
ตัวอย่าง จงหาผลคูณของจำนวน 
วิธีทำ  = 
         = 
         =
ตอบ  
4.การหารเศษส่วน
เมื่อ และ แทนเศษส่วนใดๆ ซึ่ง และพิจารณาผลหารที่เกิดจากการหาร ด้วย ดังนี้
               
     ดังนั้น   


เช่น ตัวอย่าง จงหาผลหารของ 
   วิธีทำ    
    =   
   ตอบ    

การบวกลบตัวเลขที่ติดลบ


การบวกลบเลขที่เป็นตัวติดลบมีวิธีการ ดังนี้
การบวก
สมมติให้ a เป็นจำนวนเต็มใดๆแล้ว
1. 
a+b = a+b 
2. 
a + (-b) = a-b 
3. 
-a + b = -a+b 
4. 
-a + (-b) = -a-b
เช่น 1+2 = 1+2 
       1+(-2) = 1-2
       -1+2 = -1+2
       -1+(-2) = -1-2
การลบ
สมมติให้ a เป็นจำนวนเต็มใดๆแล้ว
1. a-(b)= a-b 
2. 
a-(-b) = a+b
3. -a-(b) = -a-b
4. 
-a-(-b) = -a+b
เช่น 1- (2) = 1-2
      1- (-2) =1+2
       -1 - (2) = -1-2
       -1 - (-2) = -1+2